Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wydaniu przez RDOŚ w Poznaniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo

Zawiadomienie o wydaniu przez RDOŚ w Poznaniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017


Pępowo, dnia 26.09.2017 r.

WRG.6220.4.2017


ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)


zawiadamiam strony postępowania,


że w dniu 19.09.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (opinia znak: WOO-IV.4240.853.2017.AK.2)W załączeniu treść ww. opinii.

 

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Urszula Wabińska

 Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie