Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszenia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Legalizacji kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo”

Obwieszenia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Legalizacji kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017

WRG.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)Wójt Gminy Pępowo

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Legalizacji kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo” wnioskodawca złożył uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu natomiast organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniami i wyjaśnieniami złożonymi przez inwestora, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-I.4242.29.2017. IJ.7), opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu (ON.NS-71/6-3/17). Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).


Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni tj. od dnia 26.09.2017 r. do dnia 26.10.2017 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@pepowo.pl

Organem właściwym do rozpoznawania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie