Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y 4x150mm² o dł. ok.130m na terenie działek o numerze ewidencyjnym 178/7 i 178/23 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y 4x150mm² o dł. ok.130m na terenie działek o numerze ewidencyjnym 178/7 i 178/23 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

 

Pępowo, dnia 24.08.2017r.

WRG.6733.11.2017                                                                                                                   

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia,


się, że na wniosek z dnia 21.08.2017r, wpłynął w dniu 23.08.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y 4x150mm² o dł. ok.130m na terenie działek o numerze ewidencyjnym 178/7 i 178/23 obręb Pępowo, gmina Pępowo.W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula WabińskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie