Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017

Pępowo, 17.08.2017 r.

WRG.6220.4.2017

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam strony postępowania,


że na wniosek Zarządu Powiatu w Gostyniu z dnia 08.08.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo, pok. nr 19.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Pępowo pismem z dnia 17.08.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Ponadto zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 

 


Art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Parlamentu Europejskiego