Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017

 

Pępowo, dnia 11 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie, w zakresie obejmującym obszar w miejscowości Pępowo ograniczony od strony południowej ulicą Szkolną, od strony zachodniej zabudową usługową przy ulic Wiejskiej i Szkolnej, od strony północnej ulicą Ogrodową, a od strony wschodniej zabudową mieszkaniową przy ulicy Promienistej, z wyłączeniem działek numer ewidencyjny 131/26, 131/39, 131/40, 131/43, 131/44, 131/45, 131/46, 131/47 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w godzinach urzędowania.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, o godz. 14.00.


    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pępowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2017 r.

    Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie, w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w godzinach urzędowania oraz o możliwości złożenia uwag, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres ug@pepowo.pl w terminie do dnia 7 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pępowo.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie