Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. Budowy kanalizacji deszczowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 163, 174, 183, 195, położonych w miejscowości Czeluścinek, obręb Czeluścin, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 96, położonej w miejscowości Krzekotowice, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, powiat gostyński.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. Budowy kanalizacji deszczowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 163, 174, 183, 195, położonych w miejscowości Czeluścinek, obręb Czeluścin, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 96, położonej w miejscowości Krzekotowice, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, powiat gostyński.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia,


że w dniu 25.04.2017 r., na wniosek: Federacja SNT-NOT Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział Leszno, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 163, 174, 183, 195, położonych w miejscowości Czeluścinek, obręb Czeluścin, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 96, położonej w miejscowości Krzekotowice, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, powiat gostyński.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie