Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie na działkach ew. nr 210/15 i 210/18 obręb Pępowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie na działkach ew. nr 210/15 i 210/18 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, 30.12.2016 r.

 

WRG.6220.16.2016

 

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm)

zawiadamia,


że w dniu 30.12.2016 r. na wniosek Gminy Pępowo działającej przez pełnomocnika Wojciecha Michalaka reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOWOD Sp. z o.o., ul. Al. Różyckiego 1 c, 51-608 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie realizowanego na działkach ew. nr 210/15 i 210/18 obręb Pępowo”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie