Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:„Budowa dwóch zbiorników na gnojowicę zlokalizowanych na terenie istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 13/2 obręb Pępowo”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:„Budowa dwóch zbiorników na gnojowicę zlokalizowanych na terenie istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 13/2 obręb Pępowo”.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, 02.12.2016 r.


WRG.6220.17.2016

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm)

zawiadamia,


że w dniu 02.12.2016 r. na wniosek Stadniny Koni „Pępowo” Sp. z o. o., Gogolewo 71, 63-840 Krobia, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch zbiorników na gnojowicę zlokalizowanych na terenie istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 13/2 obręb Pępowo”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie