Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Pępowo dot. budowy oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Pępowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Pępowo dot. budowy oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Pępowie

Numer dokumentu: --
Rok (4 cyfry): --

Pępowo, dnia 06.09.2016 r.WRG.6733.11.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
z dnia 06.09.2016 r.


                Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia,


że w dniu 30.08.2016 r., na wniosek: Gminy Pępowo działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Piotrowiaka ENERGODESIGN, ul. Sarnowska 2/210, 63-900 Rawicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Pępowie na działkach o nr ewid. 71/3, 71/34, 71/40, 80/15, 71/43, 71/35, 71/36 oraz 71/37 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

             W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie