Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejących budynków chlewni oraz budowie tuczarni dla maksymalnej obsady w gospodarstwie 170 DJP na terenie działki o nr ewid. 80, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo"

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejących budynków chlewni oraz budowie tuczarni dla maksymalnej obsady w gospodarstwie 170 DJP na terenie działki o nr ewid. 80, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo"

Numer dokumentu: WRG.6220.1.2016
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, 25.07.2016 r.


WRG.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 )

 

Wójt Gminy Pępowo
podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie istniejących budynków chlewni oraz budowie tuczarni dla maksymalnej obsady w gospodarstwie 170 DJP na terenie działki o nr ewid. 80, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte. na wniosek Moniki i Jarosława Jamroży, zam. Magdalenki 12, 63-830 Pępowo.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu natomiast organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 28.07.2016 r. do dnia 17.08.2016 r. włącznie. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@pepowo.pl

Organem właściwym do rozpoznawania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

 


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie