Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Babkowice Huby, Gębice, Krzyżanki)

Zawiadomienie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Babkowice Huby, Gębice, Krzyżanki)

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG. 6220.10(11).2016

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
• Babkowice Huby na terenie działek ew. nr:
Obręb Siedlec: 307, 306, 305/4, 305/3, 304, 303, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313.
Obręb Babkowice: 42, 40, 39, 38, 37, 36/1, 36/2, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/3, 12/4, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 19, 20, 21, 22.
Obręb Pępowo: 30, 31, 32.
• Gębice na terenie działek ew. nr:
Obręb Gębice (Ark mapy 1): 33, 34/3, 34/2, 35, 22/1, 36, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/2, 41/1, 42/1, 175, 43, 76, 75, 74, 73,72,71,70/2, 70/1, 147, 160, 110/4, 112/5, 112/6, 112/7, 69/24, 172/1,68/1, 163, 44/1, 44/2, 44/3 (po podziale działki nr 44), 45, 46, 47/1,48,49, 50/1, 50/2, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 162, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 171, 69/21, 172/2, 68/2, 69/3, 69/4,51/1.
• Krzyżanki na terenie działek ew. nr:
Obręb Gębice(Ark. mapy 1): 150, 143, 142, 141, 140, 139/1, 139/2, 138, 137.
Obręb Gębice(Ark. mapy 2): 87, 7, 8, 88, 2, 1.
Obręb Krzyżanki: 110/8, 85, 109/4, 105, 108, 107/6, 107/2, 107/1, 107/5, 86, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 149/2, 149/1, 123, 120/2, 114/7, 117, 116/1, 113, 82.

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Pępowo działającej przez pełnomocnika Lecha Przybylaka prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Projektowe, ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).                                                                                                Wójt Gminy Pępowo

                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki


Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 10 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe