Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice”

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 25.03.2016 r.WRG.6220.35.2015

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 27) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania w wydanej w dniu 25.03.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice”, której treść podaję niżej.

Doręczenie ww. decyzji stronom uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 

Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie