Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - hodowla trzody chlewnej i bydła (141,75 DJP) na działce nr ewid. 231 obręb Wilkonice.

Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - hodowla trzody chlewnej i bydła (141,75 DJP) na działce nr ewid. 231 obręb Wilkonice.

Numer dokumentu: WRG.6220.35.2015
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 25.02.2016 r.WRG. 6220.35.2015

ZAWIADOMIENIE

 


           Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice.”
Postępowanie wszczęto na wniosek Leszka Biernackiego, zam. Wilkonice 40, 63-830 Pępowo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).
                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                                                            /-/ Stanisław Krysicki

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe