Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Pępowo dot. Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Hodowla trzody chlewnej i bydła (141,75 DJP) na działce nr ewid. 231 obręb Wilkonice.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pępowo dot. Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Hodowla trzody chlewnej i bydła (141,75 DJP) na działce nr ewid. 231 obręb Wilkonice.

Numer dokumentu: WRG.6220.35.2015
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 5.02.2016 r.WRG.6220.35.2015

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 27) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania w wydanym w dniu 5.02.2016 r. postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice”, której treść podaję niżej.


Doręczenie ww. postanowienia stronom uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                           -/ Stanisław Krysicki
Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.                                                                                                                                                                                     Pępowo, 5.02.2016 r.

WRG.6220.35.2015                                                                                     POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

                                                                                       postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice.”


                                                                                        Uzasadnienie

W dniu 21.12.2015 r. Leszek Biernacki zam. Wilkonice 40, 63-830 Pępowo złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice.”
Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret drugie, w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Natomiast zgodnie z art. 63 ust. 2 postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, o którym mowa wyżej wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wójt Gminy Pępowo pismem z dnia 23.12.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii czy dla w/w inwestycji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii nr WOO-IV.4240.1686.2015.AC.3 z dnia 26.01.2016 r. stwierdził że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej nr ON.NS-71/2-46/15-1(03)/16 z dnia 8 stycznia 2016 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Pępowo orzekając o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko brał pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz uwarunkowania określone w art.63 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ewid. 231 obręb Wilkonice, gmina Pępowo, o powierzchni około 2,97 ha. Na przedmiotowej działce znajduje się obecnie: budynek mieszkalny, garaż, magazyn pasz, stodoła, obora o powierzchni zabudowy 196 m2, chlewnia z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni ok. 220 m2, zbiornik na gnojówkę o pojemności 20 m3 , płyta obornikowa o powierzchni 240 m2 wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 140 m3. W otoczeniu gospodarstwa znajduje się zabudowa zagrodowa i grunty orne. W ramach inwestycji inwestor planuje budowę obory o powierzchni zabudowy 1000 m2, budowę silosu paszowego o pojemności 5,1 tony, wybudowanie silosu na kiszonkę o pojemności 2800 m3 ze zbiornikiem na odcieki o pojemności 2,5 m3, wybudowanie zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 848 m3, wykonanie utwardzenia 900 m2 powierzchni tłuczniem drogowym i utwardzenie betonem 2000 m2 powierzchni terenu. W projektowanej oborze utrzymywane będzie w systemie bezściółkowym na rusztach 58 krów, 17 jałówek cielnych, 12 cieląt do 0,5 roku tj. 76,8DJP.
W istniejącej oborze utrzymywane są w systemie płytkiej ściółki: 24 krowy, 8 jałówek cielnych, 5 jałówek powyżej 1 roku, 2 jałówki od 0,5 do 1 roku i 6 cieląt do 0,5 roku tj. 37,5 DJP. W istniejącej chlewni obecnie utrzymywane są w systemie płytkiej ściółki: 16 macior, 45 warchlaków, 110 tuczników o masie maksymalnej 120 kg oraz w systemie bezściółkowym na rusztach 6 macior i 60 prosiąt, tj. łącznie 27,45 DJP. Łącznie obsada w istniejących obiektach inwentarskich wynosi 64,95 DJP Łącznie maksymalna możliwa obsada w całym gospodarstwie wyniesie 141,75 DJP i dla tej liczby i tego rodzaju zwierząt dokonano analizy oddziaływania na środowisko.
W istniejącej oborze znajduje się 39 stanowisk dla krów i jałówek o powierzchni 2,04 m2 i 1 kojec o powierzchni 10 m2. Pozostała powierzchnia wykorzystywana jest i będzie jako ciągi komunikacyjne, dojarnia i zlewnia mleka. Istniejąca chlewnia wyposażona jest w 6 stanowisk porodowych o powierzchni pojedynczego stanowiska 4 m2 oraz w kojce o łącznej powierzchni 165 m2. Pozostała powierzchnia wykorzystywana jest i będzie jako ciągi komunikacyjne i pomieszczenia gospodarcze. W projektowanej oborze powierzchnia hodowlana wyniesie 237,84 m2 i zostanie ona zagospodarowana pod 22 legowiska dla krów o powierzchni 3,24 m2 każde, 36 legowisk o powierzchni 2,88 m2 każde, 17 legowisk o powierzchni 2,64 m2 każde i 1 kojec o powierzchni 18 m2. Pozostał powierzchnia będzie wykorzystywana jako hala udojowa, zlewnia mleka, biuro, pomieszczenie sanitarne, stół paszowy, ganek gnojowy, 2 kojce porodowe i 1 kojec izolacyjny. Na podstawie powyższych informacji oraz załączonego do karty informacyjnej przedsięwzięcia schematu planowanej obory oszacowano, że wymiary powierzchni hodowlanej, na której będą utrzymywane zwierzęta, zarówno w istniejącej chlewni i oborze, jak i w planowanej oborze, będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56, poz. 344, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 116, poz. 778, z późn. zm.).
Teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych określonych w rozporządzeniu nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2543, z późn. zm.). Inwestor zadeklarował w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, że produkowane w gospodarstwie nawozy naturalne będą magazynowane w szczelnych urządzeniach tj. na istniejącej płycie obornikowej o powierzchni 240 m2, w istniejącym zbiorniku na gnojówkę o pojemności 140 m3 oraz w planowanym zbiorniku na gnojowicę o pojemności 848 m3. Obornik będzie układany na wysokość 0,8 m. Wielkość posiadanych urządzeń będzie wystarczająca do minimum 6-miesięcznego magazynowania nawozów naturalnych wyprodukowanych w całym gospodarstwie w okresie, kiedy nie może być prowadzone nawożenie na polach. Produkowane w gospodarstwie nawozy naturalne będą częściowo zagospodarowywane jako nawóz naturalny na 19,7 ha gruntów ornych Inwestora (19,52 ha gruntów własnych i 0,18 ha gruntów dzierżawionych) z zachowaniem dawki nieprzekraczającej 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha, a częściowo zbywane podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów odrębnych. Wobec powyższego, na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że gospodarowanie nawozami będzie prowadzone z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej i zgodnie z zapisami rozporządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3847).
Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że woda pobierana będzie z sieci wodociągowej na cele pojenia zwierząt i bytowe. Pomieszczenia inwentarskie będą myte wodą za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Ciecz powstała w wyniku mycia, o składzie zbliżonym do gnojowicy będzie magazynowana i zagospodarowywana wraz z powstającą w gospodarstwie gnojowicą. Dezynfekcja prowadzona będzie przy zastosowaniu środków biodegradowalnych metodą zamgławiania. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w wyniku dezynfekcji nie będą powstawały ścieki. Mycie aparatury udojowej i chłodni mleka prowadzone będzie specjalistycznymi środkami, a ścieki technologiczne powstające w wyniku tych procesów będą magazynowane w szczelnym zbiorniku o pojemności 13,5 m3. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 8 m3. Zarówno ścieki technologiczne jak i bytowe będą wywożone przez upoważniony podmiot na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, na terenie działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny.
Wytworzone na terenie gospodarstwa odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych kontenerach i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w szczelnym kontenerze, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zwierząt do czasu przekazania uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwzględniając charakter, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe, w tym strefy ochronne ujęć wód. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i nawozami, nie przewiduje się również jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w szczególności odorów. Źródłami emisji do powietrza będą procesy utrzymania zwierząt oraz pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa. Po terenie przedmiotowego gospodarstwa dobowo będzie się poruszać maksymalnie 2 pojazdy dostawcze dziennie. Z uwagi na małe natężenie ruchu pojazdów emisje z nimi związanie będą pomijalnie niskie. Planowana obora nie będzie ogrzewana. Uwzględniając powyższe oraz przewidywane wielkości emisji oraz brak uregulowań w przepisach prawa odnośnie emisji związków odorowych, nie przewiduje się przekroczeń w zakresie emisji substancji do powietrza w rejonie zainwestowania. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne tj. zbilansowana dieta, zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności, stosowanie preparatów zmniejszających emisję substancji odorowych, ograniczą wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu, na etapie jego eksploatacji. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat na etapie jego realizacji będzie czasowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.
Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem hałasu pochodzącego od zwierząt oraz z ruchu pojazdów po terenie działki. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów po terenie gospodarstwa emisję hałasu w wyniku pracy silników do środowiska uznano za pomijanie niską. Istniejąca chlewnia jest wentylowana za pomocą 2 wentylatorów o wydajności 4840 m3/h. Istniejąca i planowana obora będą wentylowane grawitacyjnie. Najbliższy budynek mieszkaniowy znajduje się w odległości ok. 110 m od planowanego przedsięwzięcia, za innymi budynkami, stanowiącymi ekran akustyczny. Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter planowanej obory, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) nie przewiduje się zwiększenia poziomu hałasu w środowisku, a w związku z tym przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 poz. 112, z późn. zm.).
Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt i lit. b ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)stwierdzono, że ze względu na rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia, udział planowanego przedsięwzięcia w skumulowanym oddziaływaniu będzie nieznaczący.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania.
Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015.1651 j.t.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300007, oddalone o ok. 13 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z wycinką drzew ani krzewów.
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu.
Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


                                                                                                                                               Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki


                                                                                                 Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe