Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie do 121,75 DJP zlokalizowanych na działce o nr ewid. 231 obręb Wilkonice

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie do 121,75 DJP zlokalizowanych na działce o nr ewid. 231 obręb Wilkonice

Numer dokumentu: WRG.6220.35.2015
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 2.02.2016 r.


WRG.6220.35.2015

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm).

 

zawiadamiam strony postępowania,


że w dniu 26.01.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie do 121,75 DJP zlokalizowanych na działce o nr ewid. 231 obręb Wilkonice, gmina Pępowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (WOO-IV.4240.1686.2015.AC.3).

W załączeniu treść ww. opinii.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie ww. opinii uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                                   /-/ Stanisław Krysicki

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie