Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:Rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Pępowo dla działki o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:Rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Pępowo dla działki o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pępowo


                               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.01.2016 r. na wniosek:

Enea Operator sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Lecha Szewczyka
ul. Lubartowska 74A, 20-094 Lublin.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Pępowo dla działki o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie