Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » UCHWAŁA Nr XII/ 72 /2015 RADY Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pępowo przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

UCHWAŁA Nr XII/ 72 /2015 RADY Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pępowo przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


UCHWAŁA Nr XII/ 72 /2015
RADY Gminy Pępowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i
prowadzonych na terenie Gminy Pępowo przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego i ministrów oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwała reguluje:
1. tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Pępowo dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pępowo przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne:
1) publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, publicznych przedszkoli specjalnych,
2) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
3) publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
4) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,
5) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
6) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2. tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, w szczególności podstawy obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji

§ 2.
1. Przedszkola publiczne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pępowo dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pępowo, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pępowo, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo.
2. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pępowo , pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pępowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo.
3. Szkoły wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Pępowo, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pępowo.
4. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pępowo, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę przedstawi Wójtowi Gminy Pępowo informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji.
5. Niepubliczne przedszkola wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pępowo dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Pępowo wydatków bieżącym ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pępowo, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Wójtowi Gminy Pępowo informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
6. Przedszkola niepubliczne spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pępowo dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pępowo, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pępowo, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo.
7. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pępowo, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pępowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda Wójtowi Gminy Pępowo informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
8. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełniająca wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonym przez Gminę Pępowo, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pępowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo.

9. Szkoły wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pępowo, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda Wójtowi Gminy Pępowo planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
10. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację z budżetu Gminy Pępowo w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pępowo, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inna formę wychowania przedszkolnego, szkołę poda Wójtowi Gminy Pępowo informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji.
§ 3.
1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty i niniejszej uchwale.
2. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe wymienione w § 2 ust. 1-3 uchwały złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który służy zaplanowaniu dotacji w budżecie Gminy Pępowo.
3. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego przystępując do otwartego konkursu ofert podaje informację o planowanej liczbie uczniów a dotacja przyznawana jest w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Pępowo i zawiera następujące dane:
1) nazwę i adres organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
2) nazwę i adres jednostki oświatowej: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły,
3) określenie roku na który ma być udzielona dotacja,
4) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej formy wychowania przedszkolnego lub odpowiednio datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
5) datę rozpoczęcia działalności przez przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego,
6) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego do końca roku budżetowego, na który udzielana jest dotacja, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem planowanej liczby uczniów niepełnosprawnych, planowanej liczby uczniów którzy objęci będą wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz planowanej liczbie uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Pępowo,
7) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który będą przekazywane miesięczne części dotacji podmiotowej.
§ 4.
1. Dotacja przysługuje na każdego ucznia przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego oraz na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Inna osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedszkole, szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego składa w terminie do 10 dnia danego miesiąca, informację o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
3. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy czerwca.
4. Comiesięczna informacja o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego zawiera następujące dane:
1) nazwę i adres organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
2) nazwę i adres jednostki oświatowej: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły,
3) określenie miesiąca za który składana jest informacja o faktycznej liczbie uczniów,
4) faktyczną liczbę uczniów, którzy uczęszczają do przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego w danym miesiącu według stanu na pierwszy dzień roboczy tego miesiąca, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem faktycznej liczby uczniów niepełnosprawnych według rodzaju niepełnosprawności określonego wagami subwencyjnymi przyjętymi w danym roku budżetowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania metryk części oświatowej subwencji ogólnej, z wyszczególnieniem faktycznej liczby uczniów, którzy zostali objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz faktycznej liczby uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Pępowo z przypisaniem odpowiednio nazwy gminy, w której uczniowie zamieszkują.
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego,
5. W sytuacji, gdy wysokość dotacji na jednego ucznia jest uzależniona od wysokości wydatków bieżących ustalonych i przewidzianych w budżecie Gminy Pępowo ponoszonych na jednego ucznia w gminnych przedszkolach i szkołach do obliczenia wysokości dotacji przyjmuje się kwoty zaplanowane w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy.
6. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany roku budżetowy ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków.
7. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej do czasu otrzymania metryki subwencji oświatowej przez Gminę Pępowo na dany rok budżetowy nalicza się na podstawie danych wynikających z metryki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryki - począwszy od części za styczeń danego roku budżetowego.
8. Dla obliczenia podstawy dotacji przyjmuje się następującą liczbę uczniów w przedszkolach publicznych i szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pępowo;
1) w okresie od 1 stycznia do 30 września danego roku budżetowego- liczbę uczniów wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września poprzedniego roku budżetowego,
2) w okresie od 1 października do 31 grudnia danego roku budżetowego - liczbę uczniów wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września danego roku budżetowego.
9. Dotacje podmiotowe do jednostek oświatowych przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, przy czym część za grudzień przekazuje się w terminie do 15 grudnia.
10. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
§ 5.
1. Inna osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę jest obowiązana przedłożyć Wójtowi Gminy Pępowo pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:
1) kwartalne - w terminie do 10 dnia, po zakończeniu każdego kwartału
2) roczne - od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji -w terminie do 20 stycznia roku następnego.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera informację o kwocie wykorzystanej dotacji w danym kwartale, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów na podstawie, których rozliczenie zostało sporządzone.
3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Inna osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca jednostki oświatowe zobowiązana jest także do:
1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Pępowo,
2) zamieszczaniu na dowodzie księgowym adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pępowo w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji,
3) opisu przeznaczenia wydatku finansowanego z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Pępowo.
5. Inna osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedszkole, szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego ma prawo do składania korekty rozliczenia dotacji w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.
6. Organ dotacyjny ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
§ 6.
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej dotowanego podmiotu,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.
3. Podstawą wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowo-księgowej jest pisemne imienne upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Pępowo oraz dowód osobisty upoważnionej osoby.
4. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot na piśmie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.
6. Wyniki kontroli przeprowadzanej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej oraz dokumentów księgowo-finansowych kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Zenon Rogala
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2016-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019