Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ "Pępowo".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ "Pępowo".

Numer dokumentu: WRG.6220.29.2015
Rok (4 cyfry): 2015

Pępowo, 5.01.2016 r.


WRG.6220.29.2015

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)

 

zawiadamia,

 

że w dniu 5.01.2016 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Stanisława Teperek, ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Pępowo” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 335/3 obręb Pępowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Urszula Wabińska

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie