Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Numer dokumentu: WRG.6220.35.2015
Rok (4 cyfry): 2015

 

WRG.6220.35.2015

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

                                                                      zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 21.12.2015 r. na wniosek Leszka Biernackiego, zam. Wilkonice 40, 63-830 Pępowo wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:

„Prowadzenie hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących oraz projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 141,75 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wilkonice, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 231 ark. mapy 1 obręb Wilkonice.”

W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje:
-wybudowanie obory wolnostanowiskowej o powierzchni zabudowy ok. 1000,00 m2, w której hodowla bydła prowadzoną będzie w systemie bezsciółkowym;
- wykonanie silosu paszowego o pojemności 5,10 tony;
- wybudowanie silosu na kiszonkę o pojemności 2800,00 m3 ze zbiornikiem na odcieki o pojemności około 2,50 m3;
- wybudowanie zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 848,00m3;
- wykonanie utwardzenia terenu tłuczniem drogowym na powierzchni ok. 900 m2;
- wykonanie utwardzenia terenu betonem na powierzchni ok. 2000 m2.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo, pok. nr 19.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Pępowo pismem z dnia 23.12.2015 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                   /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2015-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie