Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo, dot. dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami kablowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 132, 133, 134, 135/4, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 610, 147/4, 148/3, 152/2, 161/2, 616, 617 obręb Pępowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo, dot. dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami kablowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 132, 133, 134, 135/4, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 610, 147/4, 148/3, 152/2, 161/2, 616, 617 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.8.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267z późń. zm) zawiadamiam, że w dniu 03.07.2015 r. na wniosek:

ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pilarczyka, ul. Prośniana 4, 63-200 Jarocin.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami kablowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 132, 133, 134, 135/4, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 610, 147/4, 148/3, 152/2, 161/2, 616, 617 obręb Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie