Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot. zabudowy zbiornika wodnego pasem do 0,0615 ha, odbudowie istniejącego zbiornika poprzez odmulenie wraz z ukształtowaniem skarpy oraz odbudowa istniejącego zjazdu p-poż.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot. zabudowy zbiornika wodnego pasem do 0,0615 ha, odbudowie istniejącego zbiornika poprzez odmulenie wraz z ukształtowaniem skarpy oraz odbudowa istniejącego zjazdu p-poż.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.7.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267z późń. zm) zawiadamiam, że w dniu 13.05.2015 r. na wniosek:

Gminy Pępowo działającej przez pełnomocnika Projektowanie , nadzór i wykonawstwo robót ,mgr inż. Leonard Szyszka.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

zabudowie zbiornika wodnego pasem do 0,0615 ha, odbudowie istniejącego zbiornika poprzez odmulenie wraz z ukształtowaniem skarpy oraz odbudowa istniejącego zjazdu p-poż.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy UrzęduWójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie