Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz nr ewid. 131/31 obręb Pępowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz nr ewid. 131/31 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.5.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 późń.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267z późń. zm) zawiadamiam, że w dniu 14.04.2015 r. na wniosek:

Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, działającą przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA-BUD” Marian Szczepaniak, Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz nr ewid. 131/31 obręb Pępowo

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy UrzęduWójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie