Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna"

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2015


WRG.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 2.04.2015 r. na wniosek Gminy Pępowo działającej przez pełnomocnika Mariana Szczepaniaka prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA BUD” Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna” planowanego do realizacji na działkach ew. nr 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31 obręb Pępowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2015-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie