Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej z rur PVC i PEHD na części działki o nr ewid. 178/23 i działki o nr ewid. 178/7 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej z rur PVC i PEHD na części działki o nr ewid. 178/23 i działki o nr ewid. 178/7 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 01.04.2015 r.

WRG.6733.1.2015
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015.199)

zawiadamiam
,że dnia 01.04.2015r. wydana została decyzja nr WRG.6733.1.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PVC i PEHD na części działki o nr ewid. 178/23 i działki o nr ewid. 178/7 obręb Pępowo, gmina Pępowo.Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula WabińskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie