Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części działek o nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części działek o nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/18, 210/10, 210/15, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części działek o nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części działek o nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/18, 210/10, 210/15, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 25.02.2015 r.

WRG.6733.7.2014
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015.199)

zawiadamiam
,że dnia 25.02.2015r. wydana została decyzja nr WRG.6733.7.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części działek o nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części działek o nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/18, 210/10, 210/15, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo.


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula WabińskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie