Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » O B W I E S Z C Z E N I E dot. budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części dz. nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części dz. nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/10, 210/15, 210/18, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo

O B W I E S Z C Z E N I E dot. budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części dz. nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części dz. nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/10, 210/15, 210/18, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 29.01.2015 r.
WRG.6733.7.2014


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.. 647z późń.zm)


Zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części dz. nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części dz. nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/10, 210/15, 210/18, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo, zostało wydane:

- Postanowienie z dnia 22 stycznia 2015r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.


Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula WabińskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie