Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo,wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części dz. nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części dz. nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/10, 210/15, 210/18, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo,wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części dz. nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części dz. nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/10, 210/15, 210/18, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.7.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 późń.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267z późń. zm) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2014 r. na wniosek:

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN na części dz. nr ewid. 32, 33, 287 obręb Krzekotowice oraz dla części dz. nr ewid. 232, 234, 233, 214, 213/5, 210/5, 210/10, 210/15, 210/18, 213/2 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie