Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXXV/ 220 /2014 Rady Gminy P Ę P O W O z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

U C H W A Ł A Nr XXXV/ 220 /2014 Rady Gminy P Ę P O W O z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Numer uchwały: 220
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2014

U C H W A Ł A Nr XXXV/ 220 /2014
Rady Gminy P Ę P O W O
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze. zm. ) w związku z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)
Rada Gminy ustala następujące stawki podatku od środków transportowych:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pępowo:
1/od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 770 zł
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 914 zł
c)powyżej 9 ton do 12 ton 1060 zł
2/od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 624 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 834 zł
c)powyżej 9 ton do 12 ton 1060 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
330 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 964 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1214 zł

§ 2

1.Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do uchwały.
2.Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 2 do uchwały.
3.Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Urszula Łakomy


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie