Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXXV/ 219 /2014 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

U C H W A Ł A Nr XXXV/ 219 /2014 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Numer uchwały: 219
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2014

U C H W A Ł A Nr XXXV/ 219 /2014
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U., poz. 849)

Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,63 zł od 1 m2 pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 17,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,31 zł od 1 m2 pow.użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, 4,68 zł od 1 m2 pow. użytkowej
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 3,81 zł od 1 m2 pow.
użytkowej

2) od budowli 2 % ich wartości

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,71 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych,56 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,17 zł od 1 m2 powierzchni

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie