Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXV/ 218 /2014 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

UCHWAŁA Nr XXXV/ 218 /2014 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Numer uchwały: 218
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2014

UCHWAŁA Nr XXXV/ 218 /2014
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:
§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P. z dnia 23 października 2014 r., poz. 935) przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 57,00 zł za 1 dt.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady
/-/ Urszula ŁakomyInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie