Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Siedlec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Siedlec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 03.12.2014 r.

WRG.6733.6.2014
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647)

zawiadamiam
,że dnia 03.12.2014r. wydana została decyzja nr WRG.6733.6.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 Budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV typu YAKY 4x240mm² o dł. ok. 350m, wyprowadzonej z ist. Słupowej stacji transformatorowej nr 05-398 Siedlec, zlokalizowanej na dz. nr 39 w m. Siedlec, w kierunku proj. Szafy kablowej SK4;
 Posadowieniu szafy kablowej SK4 na terenie działki nr 55 w m. Siedlec, bezpośrednio przy granicy z dz. nr 5;
 Posadowieniu złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp na terenie działki nr 5 w m. Siedlec, w granicy z działką drogową nr 55;
 Demontażu istniejącego na dz. nr 5 słupa nn-0,4kV, oraz sprowadzonego z niego przyłącza kablowego do budynku nr 48a i posadowieniu na tej samej działce nowego słupa, w zmienionej lokalizacji,
 Budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mm² o dł. ok. 22m, wyprowadzonej z proj. Szafy kablowej SK4, w kierunku przebudowanego słupa nn-0,4 kV, zlokalizowanego na dz. nr 5 w m. Siedlec;
 Budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV typu YAKY 4x120mm² o dł. ok. 1m, wyprowadzonej z proj. Szafy kablowej SK4, w kierunku projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp na dz. nr 5 w m. Siedlec
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie