Strona główna » Dokumenty » Wyniki postępowań i przetargów » 2006-05-24 Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż ruchomości - Kosiarki Przegubowej

2006-05-24 Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż ruchomości - Kosiarki Przegubowej
Pępowo, dnia 24 maja 2006 r.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pępowo ogłasza przetarg ustny na sprzedaż ruchomości - Kosiarki Przegubowej, który odbędzie się dnia 9 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie
 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, przy ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63 - 830 Pępowo.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 9 czerwca 2006 r. o godz. 9.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.
 3. Sprzedawaną Kosiarkę Przegubową można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. - pt. od godz. 7.15 do 15.00. Osobą do kontaktu jest pan Józef Grobelny - Kierownik Wydziału Służb Technicznych. Szczegółowych informacji nt. sprzedawanej ruchomości i zasad przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem (0-65) 5736308 wew.125.
 4. Przedmiotem sprzedaży jest Kosiarka Przegubowa, typ- ZO81, rok prod.- 1986, producent - PTiMD Koszalin.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20,00 zł., w pieniądzu , na konto Urzędu Gminy w PKO BP O/Gostyń nr konta: 60 1020 3121 0000 6102 0004 76 88, najpóźniej do dnia 7 czerwca 2006 roku włącznie.
 6. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed licytacją, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 7. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostali nabywcami, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia ,odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Cena wywoławcza wynosi 1174 zł. (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt cztery złote i 00/100) nie zawiera podatku od towarów i usług(VAT),który wynosi 22 %. Zostanie on ustalony od kwoty wylicytowanej na przetargu i doliczony do ceny sprzedaży.
 12. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
 13. Minimalne postąpienie wynosi 10 zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 14. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka go i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 15. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
 16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.
 17. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 19. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, zawierający jego przebieg. Protokół, zatwierdza Wójt.
 20. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
  Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                 /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wyniki postępowań i przetargów
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie