Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2014

WRG.6730.21.2014

Pępowo,30.06.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE
             Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2013. Poz. 1235 ze zmianami), zawiadamia, że w dniu 30.06.2014r. na wniosek Pana Dominika Kanieckiego, Wilkonice 12, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na rozbudowie budynku inwentarskiego oraz budowie płyty obornikowej, zbiornika na gnojówkę, silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na odcieki oraz utwardzeniu terenu na części działki ew. nr 105/12 obręb Wilkonice, gmina Pępowo.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie