Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Pępowo dot.Budowy sieci wodociągowej z przyłączami Pępowo, ul. Bażanciarnia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pępowo dot.Budowy sieci wodociągowej z przyłączami Pępowo, ul. Bażanciarnia.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 03.03.2014 r.

WRG.6733.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.. 647)


Zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 63
( część działki), 55, 40 ( część działki), 50358/3, 50358/4 obręb Pępowo, gmina Pępowo, zostało wydane:

- Postanowienie Nr 59/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie