Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie - Utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce ewid. nr 33 obręb Gębice

Obwieszczenie - Utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce ewid. nr 33 obręb Gębice

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 29 art. 33 ust. 1 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)Wójt Gminy Pępowo

 

zawiadamia,

 

że w związku z wszczętym w dniu 23.09.2013 r. na wniosek Rajmunda Chudego, ul. Spokojna 5, 63-840 Krobia postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu w m. Gębice 82, gm. Pępowo realizowanego na działce nr ewid. 33 obręb Gębice, wpłynęły uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu natomiast organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniem i wyjaśnieniem, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, to jest w okresie od dnia 18.02.2014 r. do dnia 10.03.2014 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6,63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@pepowo.pl.

Organem właściwym do rozpoznawania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.                                                                                                                                                         Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                         /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe