Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce ew. nr 33 obręb Gębice.

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce ew. nr 33 obręb Gębice.

Numer dokumentu: WRG.6220.7.2013
Rok (4 cyfry): 2013

Pępowo, 1.10.2013 r.

WRG.6220.7.2013

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 29 art. 33 ust. 1 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)Wójt Gminy Pępowo

zawiadamia

 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu w m. Gębice 82, gm. Pępowo realizowanego na działce nr ewid. 33 obręb Gębice. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Rajmunda Chudego, ul. Spokojna 5, 63-840 Krobia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu natomiast organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, to jest w okresie od dnia 4.10.2013 r. do dnia 24.10.2013 r. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6,63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@pepowo.pl.

Organem właściwym do rozpoznawania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie