Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie linii średniego napięcia na części działki ew. nr 110 obręb Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie linii średniego napięcia na części działki ew. nr 110 obręb Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 25.07.2013 r.


WRG.6733.4.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267.t.j.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647)

zawiadamiam


,że dnia 25.07.2013r. wydana została decyzja nr WRG.6733.4.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie linii średniego napięcia na części działki ew. nr 110 obręb Pępowo.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie