Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE dot.inwestycji polegającej na: renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową z budową wiaty oraz rozbiórką dawnego zbiornik na wodę z niwelacją terenu dz. ew. nr 101/3 obręb Pępowo.

OBWIESZCZENIE dot.inwestycji polegającej na: renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową z budową wiaty oraz rozbiórką dawnego zbiornik na wodę z niwelacją terenu dz. ew. nr 101/3 obręb Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 19.11.2012 r.


WRG.6733.9.2012

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647)

zawiadamiam


,że dnia 19.11.2012r. wydana została decyzja nr WRG.6733.9.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową z budową wiaty oraz rozbiórką dawnego zbiornik na wodę z niwelacją terenu dz. ew. nr 101/3 obręb Pępowo.


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie