Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w trybie postępowania administracyjnego.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w trybie postępowania administracyjnego.


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Podstawa prawna: Art. 15 ust. 2 lub art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

I WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego

Załączniki:

  • kserokopia dokumentu dotycząca stanu prawnego lokalu mieszkalnego
  • kserokopia dokumentu na poparcie wniosku / wyrok sądu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej lub wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego lub postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne /

Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza pracownik przyjmujący wniosek

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego
  • dokument na poparcie wniosku / wyrok sądu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej lub wyroku sadu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego lub postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne /

II OPŁATYY:

  • 10,00 - za wydanie decyzji administracyjnej
  • 17,00 zł. - od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika

III TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu wizji lokalnych.

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich

V TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem tut. Urzędu / odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu / w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

VI UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie