Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy.


Podstawa prawna: art. 2 , art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 13, art. 23 - w związku z art. 2 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tj. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami/.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu:

  • dowód osobisty, paszport, karta pobytu czasowego lub wiza lub voucher lub zaproszenie /rodzaj dokumentu w zależności od kraju/,
  • decyzja o przydziale lokalu /umowa najmu/ lub akt własności budynku mieszkalnego /aktualny wypis z księgi wieczystej/ lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,

II OPŁATY:

Nie pobiera się.

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie. Jako potwierdzenie czynności wydaje sie poświadczenienie zameldowania.

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich

V TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI UWAGI:

1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemców /jednego z współnajemców/, właściciela /jednego z współwłaścicieli/, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.

2. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności /wieczystego użytkowania/ działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie buudynku /pomieszczenia/ mieszkalnego – wydane przez organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku osób dokonujących zameldowania na podstawie karty pobytu stałego lub czasowego należy przedłożyć również paszport.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie