Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Zameldowanie na pobyt stały.

Zameldowanie na pobyt stały.


Podstawa prawna: art. 4 pkt 1 art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b art. 10, art. 11, art. 13 – w zw. Z art. 2 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tj. Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami/.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek “Zgłoszenie pobytu stałego"  -   odrębny dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka.
 2. Załączniki:
 • wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień /WKU/ o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania /Pu-E-16/, potwierdzony przez WKU /dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną/,
 • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu /w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu
 • potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego w poprzedniej gminie

             Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa /dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej/,
 • dokument zaświadczający o tytule prawnym lokalu :decyzję o przydziale lokalu /umowa najmu/ lub akt własności budynku mieszkalnego /aktualny wypis z księgi wieczystej/ lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,
 • akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego /dotyczy przybyłych spoza Kościana/. 
 • prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka /gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego/

II  OPŁATY:

             Nie pobiera się.

III  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania

IV  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Wydział Spraw Obywatelskich

V   TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 VI. UWAGI:

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu “Zgłoszenie pobytu stałego”:

  • potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę /współnajemców/, właściciela /współwłaścicieli/ lokalu.

2. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności /wieczystego użytkowania/ działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku /pomieszczenia/ mieszkalnego – wydane przez organ nadzoru budowlanego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie