Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. renowacji zabytkowego wiatraka i urządzenia terenu na stanicę rowerową z budową wiaty oraz rozbiórką dawnego zbiornik na wodę z niwelacją terenu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. renowacji zabytkowego wiatraka i urządzenia terenu na stanicę rowerową z budową wiaty oraz rozbiórką dawnego zbiornik na wodę z niwelacją terenu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.9.2012

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.09.2012 r. na wniosek:

Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
Działającej przez pełnomocnika;
ESBUD sp.c. Elżbieta Kowalczuk, Sebastian Dubicki,
ul. Słoneczna 14, 63-900 Rawicz
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową z budową wiaty oraz rozbiórką dawnego zbiornik na wodę z niwelacją terenu dz. ew. nr 101/3 obręb Pępowo.


W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie