Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. budowy oświetlenia

Obwieszczenie dot. budowy oświetlenia

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

                                                                                                    Pępowo, 18.07.2012 r.


WRG.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam


,że dnia 18.07.2012r. wydana została decyzja nr WRG.6733.4.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia terenu, na działkach o nr ew. 96/1, 96/5 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie