Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2006-08-11 O g ł o s z e n i e o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Pępowo

2006-08-11 O g ł o s z e n i e o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Pępowo


O g ł o s z e n i e

o naborze na stanowisko
w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6; 63-830 Pępowo
tel. 0-65 5736 348, fax 0-65 5736 032
e-mail : ug@pepowo.pl
strona internetowa: www.pepowo.pl

Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)
Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Pępowo
 1. Dokumenty na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego winni złożyć kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:
 1. Wymagania niezbędne.
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe kierunek administracja publiczna,
  3. co najmniej 5 letni staż pracy w administracji samorządowej
  4. nie karani za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,
  5. posiadający stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. posiadający nieposzlakowaną opinię,
  7. pożądana znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego),
  8. umiejętność pracy na komputerze,
  9. umiejętność organizacji pracy, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

 1. Wymagania dodatkowe.
  1. prawo jazdy kat. B
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym:
   1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
   2. udzielanie ślubów
   3. sporządzanie aktów stanu cywilnego

 1. Wymagane dokumenty.
  1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
   1. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
   2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach,
   3. list motywacyjny,
   4. CV,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
   6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
   7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).
  2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

 1. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pępowo - Biuletyn
   Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
   należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 1
   w godzinach pracy Urzędu ( od 715 - 1500) lub przesłać pocztą na adres:
   Urząd Gminy, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w terminie do dnia 28 sierpnia 2006r.
   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika
   Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Pępowo”
  2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
  3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.
  5. W sprawach naboru należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy - Urszulą Wabińską w godzinach pracy Urzędu ( od 715 - 1500) tel. 0-65 5736 305 lub 0-65 5736 348. 


                                                                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                          /-/ Stanisław Krysicki

   Pępowo, dnia 11.08.2006 r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe