Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2006-09-08 Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2006-09-08 Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


O g ł o s z e n i e


o naborze na stanowisko
w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6; 63-830 Pępowo
tel. 0-65 5736 348, fax 0-65 5736 032
e-mail : ug@pepowo.pl
strona internetowa: www.pepowo.pl

Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)
Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. planowania przestrzennego, budownictwa, i ochrony środowiska
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

I.   Dokumenty na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska winni złożyć kandydaci, którzy     spełniają  następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne.
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe w zakresie planowania przestrzennego, budownictwa lub rozpoczęte studia na tych kierunkach, dopuszcza się wykształcenie średnie budowlane lub wyższe administracyjne,
  3. nie karani za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,
  4. posiadający stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. posiadający nieposzlakowaną opinię,
  6. znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego),
  7. umiejętność pracy na komputerze,
  8. umiejętność organizacji pracy, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.
 2. Wymagania dodatkowe.
  1. doświadczenie zawodowe, odbyty staż pracy
  2. prawo jazdy kat. B


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym w tym:
   1. Wykonanie zadań z zakresu sporządzania i zatwierdzania planów zagospodarowania oraz dokonywanie w nich zmian, zadań z zakresu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
   2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  2. Realizacja zadań spoczywających na samorządzie z zakresu budownictwa.
  3. Prowadzenie spraw spoczywających na samorządzie wynikających z ustawy o ochronie środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
 2. Wymagane dokumenty.

  1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
   1. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
   2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach,
   3. list motywacyjny,
   4. CV,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
   6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
   7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).
  2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

 3. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pępowo - Biuletyn
   Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
   należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 1  w godzinach pracy Urzędu ( od 715 - 1500)
   lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w terminie do dnia 22 września 2006r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska”
  2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
  3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona wBiuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.
  5. W sprawach naboru należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy - Urszulą Wabińską w godzinach pracy Urzędu
   ( od 715 - 1500) tel. 0-65 5736 305 lub 0-65 5736 348.   Pępowo, dnia 8.09.2006r.                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                     /-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe