Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2007-01-24 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Pępowo w roku 2007

2007-01-24 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Pępowo w roku 2007


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w Gminie Pępowo w roku 2007

 

 

Wójt Pępowa ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr IV/28/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku Rady Gminy w Pępowie w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgadnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Pępowo lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).

 

 2. Konkurs dotyczy zadań, których celem jest wspieranie realizacji zadań publicznych i zlecanie ich do realizacji w następujących dziedzinach:

 

W sferze:

 

1/ Przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i wychodzenia z bezdomności na rzecz mieszkańców Gminy Pępowo.

*termin realizacji 2007 rok

*wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

3.000,00 PLN

 

 

 2/ Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Pępowo

            *termin realizacji zadania 2007 rok

            *wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacji zadania

            4.500,00 PLN

 

 3/ Kultywowanie tradycji i historii Gminy Pępowo

            *termin realizacji - maj/wrzesień 2007

*wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.000,00 PLN

 

 4/ Upowszechnianie wiedzy na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i bezpieczeństwa publicznego.

            *termin realizacji – maj/wrzesień 2007

            *wysokość środków publicznych na realizacje tego zadania

            2.000,00 PLN

 

 5/ Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pępowo

            *termin realizacji - lipiec /sierpień 2007

*wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  10.000,00 PLN

 

6/ Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Pępowa i okolicznych wsi.

   *termin realizacji - 2007 rok

   *wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania   85.000,00 PLN

 

7/ Popularyzacja sportu, prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Czeluścina i okolicznych wsi. 

   *termin realizacji 2007 rok

   *wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania -             10.000.00 PLN

 

 3. Zasady przyznawania dotacji:

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2007 r. do godz. 1000 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 Nr 264, poz. 2207), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy w Pępowie – Sekretariat, ul. Stanisławy Nadstawek 6 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Formularze ofert można odebrać w Wydziale Spraw Obywatelskich albo w wersji elektronicznej na stronie www.pepowo.pl

 

I.                    Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania (podać nazwę zadania).

 

II.                 Do oferty należy dołączyć:

a)     aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

b)     sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2006 rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności,

(nie dotyczy podmiotów ubiegających się o dotację po raz pierwszy)

 

III.               Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Pępowo lub na rzecz jej mieszkańców.

 

IV.              Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V.                 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

 

VI.              Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

a)      merytoryczne - zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań (ocena w skali: 0-10)

b)      społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (ocena w skali: 0-10)

c)      finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania (ocena w skali: 0-10)

d)      organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (ocena w skali: 0-10)

e)      analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach

      (w skali: 0-10) – nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2006r

 

VIII. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

IX.   Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję Opiniującą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego Pępowo Ul St. Nadstawek 6

 

X.    Decyzję o zleceniu realizacji zadania podejmuje Wójt Pępowa w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej.

a)      Decyzja Wójta jest ostateczna.

b)      Wójt zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

 

XI.  Skład Komisji Opiniującej oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Pępowa w drodze zarządzenia.

 

XII. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

 

XIII. Wójt Pępowa zastrzega, że środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą zostać podzielone na większą ilość podmiotów

 

XIV. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.    (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

XV. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia zadania.

 

XVI. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich UG Pępowo pok. nr 5 tel. 065/5736308 lub 5736311 fax 065/5736032 , e-mail: ug@pepowo.pl   

                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                     /-/ Stanisław Krysicki

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie