Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2007-05-07 OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach

2007-05-07 OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Pępowo

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

 Dyrektora

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim   powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i  placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją 
        funkcjonowania i rozwoju szkoły;

    2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w    
        szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku  
        nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
        akademickiego;

    3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz   

       dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w

       przypadku osoby będącej nauczycielem;

    4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające 

        posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania 

       zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

    5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z 

        zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu  kursu 
        kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

    6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
       Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.(Dz.U. Nr 89 poz.826 ze zm.) w sprawie

       wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 

        stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

    7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do   

        wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
        mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

       Nauczyciela (t.j.Dz. U. z  2006 r. Nr 97 poz .674 ze zm.) oraz nie  toczy się  

       przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione  

        umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

   10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  
         kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
         którym mowa w art.31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
         odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

         (Dz.U. 14 poz. 114 z 2005 r. ze zm.)

   11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych
         osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
         osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w  celach  przeprowadzenia    
         konkursu na stanowisko dyrektora.

   12) oświadczenie, lustracyjne kandydata dotyczące służby w organach bezpieczeństwa   
         państwa lub współpracy z tymi organami o którym mowa w art. 4  ustawy z 18

         października 2006 r. (t.j.  Dz.U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 ).

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  
   "Konkurs", do dnia 30.05.2007 r. w sekretariacie Urzędu Gminy na adres:

Urząd Gminy Pępowo

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pępowo.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną   
  powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              /-/ Stanisław Krysicki




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.












Valid XHTML 1.0 Transitional



Wybory Samorządowe