Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Gębicach stanowiacej dzialkę o nr.ew:33 o pow.0.55.00 ha

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Gębicach stanowiacej dzialkę o nr.ew:33 o pow.0.55.00 ha

Data publikacji: 2012-04-05
Termin składania ofert: maj 2012r.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pępowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Gębicach stanowiącej -działkę o nr.ew.33
o pow.0.55.00 ha

Nieruchomość o obszarze 0,20.00 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi ,natomiast pozostała część nieruchomości o pow.0.35.00 ha stanowi grunt orny - 0,30.00 ha kl. III a i sad S –R IIIa -0,05.00 ha.

cena wywoławcza : 114.500,00 zł
w tym:

1.budynek mieszkalny wraz z gruntem 25.410,00 zł
2.budynek gospodarczo-inwentarski
wraz z gruntem 20.537,00 zł
3.budynek stodoły z częścią obory
wraz z gruntem 50.675,00 zł
4.budynek nowy gospodarczy wraz
z gruntem 4.989,00 zł
5.część działki niezabudowana-
stanowiąca grunt orny 12.889,00 zł

Cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług(VAT), który wynosi 23 %.Zostanie on ustalony od kwoty wylicytowanej na przetargu i doliczony do ceny sprzedaży.

Dla w/w działki prowadzona jest Księga wieczysta KW Nr PO1Y/ 00023210/2 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, stanowiącej własność :GMINY PĘPOWO w części 288/384,oraz pozostałych spadkobierców :
Biały Stanisław w części 12/384,
Charlos Maria w części 8/384,
Gorwa Stefan w części 24/768,
Kaczmarek Damian w części 8/1152,
Kaczmarek Hieronim w części 8/1152,
Kaczmarek Rafał w części 8/1152,
Karolewicz Joanna w części 24/768,
Losy Czesława w części 8/284,
Małecki Andrzej w części 3/384,
Małecki Roman w części 3/384,
Niedziela Krystyna w części 24/384,
Wawrzyniak Cecylia w części 3/384
Zaremba Elżbieta w części 3/384,

Siedlisko –działka nr.ew:33 położona jest w Gębicach bezpośrednio przy ulicy o nawierzchni asfaltowej .Od strony ulicy działka zabudowana jest budynkami:
mieszkalnym, gospodarczo-inwentarskim, budynkiem stodoły z częścią obory i budynkiem gospodarczym, pozostała część działki stanowi rolę.
Uzbrojenie techniczne –przyłącza :sieć energetyczna, sieć wodociągowa, gaz.
Dla przedmiotowego terenu Gmina Pępowo nie posiada obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pępowo zakłada się utrzymanie funkcji dla obszaru o pow.0,20.00 ha na cele zabudowy zagrodowej a w części 0.35.00 ha na cele produkcji rolnej.

1.Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 54,10 m2,pow. użytkowa 53,30 m2: nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym z dachem dwuspadowym.
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
-elektryczną- zdjęte urządzenia pomiarowe,
-wodociągową -zdjęte urządzenia pomiarowe,
-kanalizacji sanitarnej (szambo),
-gazową- zdjęte urządzenie pomiarowe,
Budynek w złym stanie technicznym, zużycie techniczne poszczególnych elementów budynku ustalono w wysokości 55 %.

2.Budynek gospodarczo-inwentarski: nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym o pow. zabudowy 117,60 m2 pow. użytkowa
-95,20 m2,wyposażony w instalację:
-elektryczną
-odgromową.
Stan techniczny budynku zły. Zużycie techniczne poszczególnych elementów budynku w wysokości: 65 %.

3.Budynek gospodarczy o pow.zabudowy-31,40 m2,pow.użytkowa-23,80 m2.Budynek wolnostojący parterowy z dachem jednospadowym, w stanie bardzo złym.
Zużycie techniczne poszczególnych elementów budynku ustalono w wysokości 70 %.

4.Budynek stodoły z częścią obory- budynek parterowy w części nad oborą z poddaszem użytkowym z dachami dwuspadowymi o pow.zabudowy-255,40 m2,
Pow. użytkowa przyziemia -234,90 m2.Stan techniczny budynku dostateczny.
Zużycie techniczne poszczególnych elementów budynku ustalono w wysokości 55 %.
Budynek wyposażony w instalacje elektryczną.

5.PRZETARG w formie ustnej licytacji działki odbędzie się w dniu
15 maja 2012 roku rozpoczęcie o godz.1000 w Sali Urzędu Gminy w Pępowie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie w licytacji wynosić winno :1.150,00 zł.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium w pieniądzu w wysokości: 10.000,00 zł za działkę na konto: Gminy Pępowo
nr. konta:15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 zlokalizowane w PKO BP O/Gostyń w terminie do dnia 9 maja 2012 roku, w taki sposób aby w dniu 9 maja 2012 wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.

2.Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej przed przetargiem:

a/dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełna treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/ w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk komputerowy).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy-notarialnej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedanej nieruchomości w ciągu 21 dni, ale nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto: Urząd Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń ,nr.konta:60102031210000610200047688.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości .
Miejsce i termin zawarcia umowy-sprzedaży wyznacza sprzedający wciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informacji szczegółowych nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy Pępowo, pok.nr.19 lub telefonicznie pod numerem 65 5736305, wew.123 lub 65 575 89 90
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe