Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. Budowy linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz z szafką kablową na części działek ew. nr 213/2, 214, 233, 216 obręb Pępowo

Obwieszczenie dot. Budowy linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz z szafką kablową na części działek ew. nr 213/2, 214, 233, 216 obręb Pępowo

Numer dokumentu: WRG.6730.9.2011
Rok (4 cyfry): 2012

Pępowo, 02.02.2012 r.


WRG.6733.9.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam


,że dnia 02.02.2012 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.9.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafką kablową, na części działek o nr ewid. 213/2, 214, 233, 216 obręb Pępowo.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                                                                    Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                    /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie