Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz z szafką kablową SKV-1/3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz z szafką kablową SKV-1/3.

Numer dokumentu: wrg.6733.9.2011
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, 12.12.2011 r.

WRG.6733.9.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.12.2011 r. na wniosek:

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Północna 3
64-100 Leszno
działającej przez pełnomocnika
Jerzego Iwulskiego,


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4 k V wraz z szafką kablową SKV-1/3 na terenie działek ew. nr: 213/2, 214, 233, 216 obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Urszula Wabińska

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie